Fuzje i przejęcia w doradztwie finansowym oraz podatkowym

Fuzje są to transakcje stosowane przez przedsiębiorstwa, których celem jest osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację, w taki sposób, aby osiągnięte zostały nowe cele. Doradcy oferujący usługi z zakresu fuzji i przejęć opracowują strategię przejęcia lub połączenia, prowadzą negocjacje, jak również ustalają cenę transakcyjną. Obsługa doradcza procesów fuzji i przejęć może obejmować poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych, ustalenie listy potencjalnych inwestorów, analizę i wycenę podmiotu przejęcia/połączenia, doradztwo przy strukturyzacji i finansowaniu transakcji, przygotowanie transakcji i jej prowadzenie.
W doradztwie finansowym zadaniem specjalistów z dziedziny fuzji i przejęć jest optymalizacja na rzecz klientów warunków finansowych, prawnych oraz terminu realizacji transakcji poprzez identyfikację celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii i fuzji, planowanie finansowe i podatkowe aspektów transakcji, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego, wsparcie przy negocjacjach, kontakty w organami nadzoru i doradztwo post-transakcyjne. Natomiast doradztwo podatkowe dotyczące aspektów fuzji i przejęć zajmuje się analizą i planowaniem podatkowym w zakresie restrukturyzacji prawnej przedsiębiorstw, w tym budowaniu transakcji połączeń, przejęć, reorganizacji, zbycia i refinansowania.
Usługi obejmują najczęściej szczegółową analizę poszczególnych transakcji wraz z prezentacją podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia, analizę ryzyka podatkowego związanego z daną transakcją lub strukturą własnościową wraz z oceną jego poziomu oraz możliwościami jego ograniczenia, przygotowani prowadzenie szkoleń i prezentacji dotyczących restrukturyzacji w uzgodnionym czasie, planowanie krajowych i międzynarodowych struktur działalności oraz porównywanie ich efektywności podatkowej. Usługi takie składają się z kilku etapów począwszy od pomocy przy poszczególnych transakcjach, przez przygotowanie, zarządzanie po koordynację procesów restrukturyzacji.

Kontrola skarbowa w doradztwie podatkowym

Korzystanie z usług doradców podatkowych pozwala przedsiębiorcom na szybkie wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania podczas kontroli skarbowej. Usługi obejmujące kompleksowe doradztwo i reprezentację podatników przez organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej obejmują doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych, skarbowych i celnych oraz podczas każdego etapu postępowania podatkowego, przygotowanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego, reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i izbach skarbowych, reprezentowanie podatników przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi, przygotowanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków.
Kolejną formą świadczonych usług jest doradztwo polegające na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno podatkowe. W ramach doradztwa właściciele firm mogą skorzystać z takich usług jak sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności, analizie umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych, z konsultacji telefonicznych czy uczestnictwa w spotkaniach. Szkolenia oferowane przez doradców podatkowych są równie ważną kwestią. Szkolenia teoretyczne i praktyczne mogą dotyczyć rozmaitych zagadnień, takich jak aktualne zmiany w ordynacji podatkowej, aktualne zmiany w kodeksie skarbowym oraz ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, prawa i obowiązku stron w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej i postępowania podatkowego.
Usługi z zakresu doradztwa podatkowego, kontroli skarbowej, obejmują kwestie dotyczące wszelkich podatków funkcjonujących w Polsce, na przykład podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków lokalnych, opłat oraz ceł. Korzystanie z usług doradców podatkowych pozwala pewnie i bezpiecznie zadbać o finanse w firmie.

Audyt wewnętrzny, czyli podstawowa ocena funkcjonowania firmy

Audyt wewnętrzny jest obecnie usługą, w ramach której specjaliści (biegli rewidenci) przeprowadzają niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy i identyfikującą te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych. Wyniki prac audytorów wewnętrznych pozwalają właścicielom firm na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Audyt wewnętrzny może mieć następujący przebieg: analiza udostępnionych przez klienta dokumentów źródłowych firmy, przeprowadzenie wywiadów i warsztatów z pracownikami kluczowymi dla danych obszarów działalności, wskazanie zidentyfikowanym słabości oraz opracowanie rekomendacji usprawnień, spotkanie z kierownictwem firmy w celu prezentacji wniosków z przeprowadzonego badania. Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie przebiega natomiast według następującego schematu: analiza i ocena aktualnie funkcjonującego audytu wewnętrznego firmy, przegląd celów strategicznych i operacyjnych firmy wskazujących obszary najbardziej narażone na ryzyko, analiza ryzyka będącego podstawą budowy planu audytu, wsparcie w opracowaniu narzędzi audytu wewnętrznego oraz ich wdrożenie w organizację, wsparcie w realizacji zaplanowanych audytów.
Audytowanie wymaga od biegłych rewidentów stosowania szeregu różnych technik, takich jak prowadzenie rozmów, obserwacja czy przegląd dokumentacji. Głównymi celami audytu wewnętrznego jest pomoc organizacji w osiąganiu jej celów (cele strategiczne, cele operacyjne, cele sprawozdawczości, cele zgodności), ocena i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem (wszystkie procesy są ze sobą powiązane i koncentrują się na realizacji celów organizacji), kontroli oraz zarządzania organizacją, niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji oraz wniesienie do niej wartości dodanej. Dzięki usługom audytowym przedsiębiorcy mogą podnieść renomę firmy oraz zapewnić jeszcze lepsze konkurencyjność swoich przedsiębiorstw na rynku. Audyt wewnętrzny to minimalizacja ryzyka i wzrost wartości firmy.

Najlepsze rozwiązania finansowe dla firm

Doradztwo finansowe oferuje przedsiębiorcom szereg usług pozwalających na pewne i bezpieczne osiągnięcie zamierzonych celów, poprawę sytuacji finansowej i rozwój firmy. W ramach doradztwa finansowego świadczone są usługi związane z fuzjami i przejęciami, wsparciem w transakcjach, wyceną, modelowaniem finansowym, doradztwie w zakresie nieruchomości, czy usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej.
Fuzje i przejęcia to usługa pozwalająca na optymalizację na rzecz klienta warunków finansowych, prawnych oraz terminu realizacji transakcji, dzięki identyfikacji celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzeniu strategii przejęć i fuzji, planowaniu finansowych i podatkowych aspektów transakcji, efektywnemu zarządzaniu procesu transakcyjnego, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego, wsparciu w negocjacjach, kontaktom z organami nadzoru i doradztwu post-transakcyjnemu. Wsparcie w transakcjach to usługa, w skład której wchodzą prace takie jak finansowe i podatkowe badanie due diligence, procedura transakcyjna, przygotowanie dokumentacji transakcji, wsparcie w negocjacjach, wsparcie i doradztwo po realizacji transakcji. Wycena będąca kluczowym elementem każdej transakcji niezależnie od jej rodzaju, stanowi jeden z kluczowych aspektów doradztwa finansowego. Specjaliści zajmujący się wyceną świadczą usługi w rozmaitych kwestiach, przede wszystkim we wsparciu w negocjacjach dotyczących wyceny, doradztwie w aspektach podatkowych związanych w wyceną, wycenie wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, doradztwie przy alokacji ceny nabycia oraz analizie wartości majątku dla celów sprawozdawczości finansowej.
Równie istotną usługą jest modelowanie finansowe. Modelowanie biznesowe jest istotnym elementem procesu decyzyjnego związanego z oceną operacji strategicznych nowych przedsięwzięć lub istniejących już. W skład usług związanej z modelowaniem finansowych wchodzą prace opierające się na wycenie i symulacji opcji strategicznych i transakcji, weryfikacji modeli finansowych, przygotowania prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć, przygotowaniu struktury finansowania projektów czy przygotowaniu niezależnego przeglądu biznesu.

Profesjonalne doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw

Doradztwo podatkowe bieżące ma na celu wspomaganie przedsiębiorców w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków podatkowych. W zakresie doradztwa podatkowego dokonywana jest ocena skutków prawnych i podatkowych, jak również bilansowych i biznesowych. Usługi doradztwa podatkowego związane są z rozwiązywaniem problemów podatkowych, podatkową interpretacją zaistniałych zdarzeń gospodarczych, analizą umów z punktu widzenia skutków podatkowych, opracowaniem umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych, opracowaniem optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych, wspomaganiem we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie projektów dokumentów prawnych.
W ramach doradztwa podatkowego jedną z wiodących usług jest audyt podatkowy, będący kompleksowym badaniem prawidłowości podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nim potencjalnych ryzyk podatkowych. Ponadto audyt finansowy jest niezwykle skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, stwarzającym realną możliwość poprawienia wyniku finansowego. Audyt podatkowy może obejmować tytuły zobowiązań budżetowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości), obszary działalności (sprzedaż i zakup, inwestycje, marketing i reklamę, należności, ceny transferowe), konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.
Wynikiem praw przeprowadzonych przez doradców podatkowych jest raport z audytu podatkowego zawierający diagnozę nieprawidłowości, diagnozę kwestii rodzących ryzyka podatkowe, rekomendacje rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe, ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez klienta w odniesieniu do wskazanych operacji. Rozwiązania doradztwa podatkowego pozwalają na dostarczenie właścicielom przedsiębiorstw kompleksowych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo podatkowe, finansowe oraz prawne. Ponadto doradztwo podatkowe zapewnia realizację zamierzonych celów biznesowych.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są to standardy, interpretacje i struktura przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W zamierzeniu wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ma zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie różnią się od siebie. Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej pozwala na dokładniejsze przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, szczególne istotne, gdy jest ono notowane na giełdzie, a także łatwiejsze ustalenie danych potrzebnych do kontroli i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej.
Celem usługi wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest wsparcie firm w procesie sporządzania sprawozdania MSR/MSSF po raz pierwszy. Usługi związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej to przede wszystkim doradztwo w siedzibie podmiotu, konsultacje, stała opieka merytoryczna i informacyjna o zmianach w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, analizy zgodności stosowanych rozwiązań księgowych z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, doradztwo przy wyborze polityki rachunkowości, interpretacje ujęcia nietypowych transakcji i zdarzeń gospodarczych, identyfikacja różnic w zasadach rachunkowości, planowanie zmian w ewidencji księgowej i w systemach informatycznych, ustalanie zmian wartościowych w sprawozdaniu i koordynacja wycen, a także projektowanie zakresu prezentacji i ujawnień do sprawozdania finansowego.
Analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa obejmuje identyfikację zdarzeń gospodarczych, które wymagają odmiennej wyceny lub ujęcia w porównaniu do dotychczas stosowanych zasad rachunkowości. W efekcie przeprowadzenia analizy powstaje raport podsumowującymi wszystkie rekomendacje.

Usługi z zakresu audytu finansowego

Audyt finansowy oferowany przez doradców koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu usług opartych na dostarczeniu pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej badanego przedmiotu. Celem audytu sprawozdań finansowych jest ocena systemu rachunkowości oraz środowiska kontroli, jak również weryfikacja prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego. Wynikiem przeprowadzenia usługi audytu finansowego jest dostarczenie szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, poprzez wskazanie obszarów do poprawy. Podczas audytu biegli rewidenci weryfikują zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz statutem. Ma to za zadanie zweryfikowanie czy cele przedsiębiorstwa zostały osiągnięte.
W zakresie audytu finansowego świadczone są rozmaite usługi, takie jak między innymi badanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, weryfikacja pakietów sprawozdawczych na potrzeby udziałowca zagranicznego, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przegląd rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, a także usługi atestacyjne, doradztwa lub zarządzania. Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego. Przeprowadzony audyt finansowy prowadzi do określenia prawidłowości działania systemu finansowo-księgowego oraz innych systemów informatycznych jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, a także analizy istotnych problemów, jak również wskazania miejsc powstawania istotnych ryzyk.
Audyt finansowy sprawozdania finansowego pozwala na przeprowadzenie procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie, czy przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje nie są istotnie zniekształcone. Istotne zniekształcenie to takie, które może wpłynąć na decyzję użytkowników danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Do popularnych procedur i testów zalicza się na przykład uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, przegląd istotnych umów, obserwację inwentaryzacji aktywów, rozmowy z prawnikami jednostki oraz pracownikami. Przedsiębiorcy decydujący się na audyt finansowy mogą zminimalizować ryzyka.